విశాఖ నగర అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్-కరోనా నేపథ్యంలో

21వ వార్డులో ఇంటింటికి వైయస్సార్ ఫించన్ల పంపిణి కార్యక్రమంలో విశాఖ నగర అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు పాల్గొన్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో…